چه نوع رمانی دوست دارید؟
(56.08%) 641
فانتزی
(26.33%) 301
عاشقانه
(4.199%) 48
تاریخی
(4.636%) 53
اجتماعی

تعداد شرکت کنندگان : 1043