چه نوع رمانی دوست دارید؟
(56.11%) 642
فانتزی
(26.31%) 301
عاشقانه
(4.195%) 48
تاریخی
(4.632%) 53
اجتماعی

تعداد شرکت کنندگان : 1044